ચાવડા વંશ

1) વનરાજ
2) યોગરાજ
3) ક્ષેમરાજ
4) રત્નાદિત્ય
5) વૈરિસિંહ
6) ભૂયડરાજ(સામંતસિંહ)

        સોલંકી વંશ 

1) મૂળરાજ પહેલો 
2) ચામુંડરાજ 
3)વલ્લભરાજ 
4) દુર્લભરાજ 
5) ભીમદેવ પહેલો 
6) કર્ણદેવ પહેલો 
7) સિધ્ધરાજ જયસિંહ 
8) કુમારપાળ 
9) અજયપાળ 
10) મૂળરાજ બીજો 
11) ભીમદેવ બીજો 
12) ત્રિભુવનપાળ

       વાઘેલા વંશ 

1) વિશલદેવ
2) અર્જુનદેવ 
3) સારંગદેવ 
4) કર્ણદેવ વાઘેલા
     
મધ્યકાલીન સ્વતંત્ર સલ્તનત
1) મહમદ શાહ પ્રથમ (તાતારખાન) 
2) મુઝફ્ફર શાહ પ્રથમ (ઝફરખાન) 
3) નસરુદ્દીન અહમદશાહ 
4) ગ્યાસુદ્દીન મહમ્મદશાહ 
5) કુત્બુદ્દીન અહમદશાહ (જલાલ ખાન)
6) મહંમદ બેગડો (ફતેહખાન) 
7) મુઝફ્ફર શાહ બીજો (ખલીલ ખાન)
8) બહાદુરશાહ 
9) મહેમૂદ ત્રીજો 
10) અહમદશાહ ત્રીજો 
11) મુઝફ્ફર શાહ ત્રીજો

         ગુપ્ત સામ્રાજ્ય 
1) શ્રીગુપ્ત 
2) ઘટોત્કચ 
3) ચંદ્રગુપ્ત પહેલો 
4) સમુદ્રગુપ્ત 
5) રામગુપ્ત 
6) ચંદ્રગુપ્ત બીજો (વિક્રમાદિત્ય) 
7) કુમારગુપ્ત (મહેન્દ્રાદિત્ય) 
8) સ્કંદગુપ્ત (શક્રાદિત્ય , ક્રમાદિત્ય) 
9) પૂરૂ ગુપ્ત 
10) કુમારગુપ્ત બીજો 
11) બુદ્ધ ગુપ્ત 
12) નરસિંહ ગુપ્ત 
13) ભાનુગુપ્ત 
14) વૈન્ય ગુપ્ત 
15) કુમારગુપ્ત ત્રીજો 
16) વિષ્ણુગુપ્ત